Algemene Voorwaarden

Trapveiligheid.nl is een onderdeel van Unistair Group. Unistair Group is CBW erkend en hanteert daarmee de Algemene Voorwaarden van het CBW. Een afschrift hiervan is kosteloos opvraagbaar. Specifieke voorwaarden geldend voor Unistair Group, en de daaronder vallende dochterondernemingen, zijn hieronder weergeven.


Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Trapveiligheid.nl en de klant waarop Trapveiligheid.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Trapveiligheid.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn gedurende 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij anders blijkt.
 2. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 3. Trapveiligheid.nl is niet gebonden aan haar aanbod of offerte indien er sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website(s).


Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant een product via de website heeft besteld, dan bevestigt Trapveiligheid.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling.


Artikel 4: Prijzen

De prijzen zie op de website(s) staan vermeld, zijn in euro's uitgedrukt en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De verzendkosten worden apart en per bestelling berekend. Trapveiligheid.nl is gerechtigd haar prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen. 


Artikel 5: Leveringen

 1. De maximale levertijd bedraagt vijf werkdagen mits het product op voorraad is. Indien het bestelde product niet op voorraad is, dan wordt de klant hierover geïnformeerd.
 2. De door Trapveiligheid.nl opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
 3. De levertijd voor een klant, zijne een consument, vangt aan op het moment dat Trapveiligheid.nl de betaling voor de bestelling heeft ontvangen.
 4. De via de website bestelde producten worden via PostNL of GLS verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Trapveiligheid.nl en nieuw adres heeft opgegeven.
 5. De hoogte van de verzendkosten wordt apart voor het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant medegedeeld.
 6. De klant kan het Track- en Tracenummer van de bestelde producten, die door Trapveiligheid.nl zijn opgestuurd, opvragen bij Trapveiligheid.nl.
 7. De klant is verplicht de bestelling in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
 8. Eventuele beschadigingen aan de verpakking van de geleverde producten dient de klant zo spoedig mogelijk aan Trapveiligheid.nl kenbaar te maken.


Artikel 6: Garantie

 1. Met inachtneming van hetgeen in de overeenkomst en in de daarbij behorende specificaties is bepaald, dienen de te leveren producten:
  1. met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de overeenkomst is vermeld; 
  2. van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering te zijn;
  3. geheel geschikt te zijn voor het door de klant kenbaar gemaakte doel.
 2. De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek en/of schade aan het product het gevolg is van:
  1. normale slijtage;
  2. onoordeelkundig gebruik;
  3. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  4. wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden;
  5. schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
  6. schade die het gevolg is van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 7: Betaling

Betaling geschiedt middels directe betaling via de services van I-Deal. Of na de bestelling van product(en) ontvangt de klant de factuur. De klant dient deze factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.


Artikel 8: Annuleren

Artikelen kunnen, om welke reden dan ook, binnen 14 dagen worden geretourneerd. Trapveiligheid.nl zal zo spoedig mogelijk zorgen voor het omruilen van het artikel of de terugbetaling ervan. Alleen het aankoop bedrag wordt terugbetaald. De verzend- en retour verzendkosten worden niet vergoed.


Artikel 9: Klachten

 1. Klachten over de geleverde producten dan wel over de uitgevoerde werkzaamheden dienen schriftelijk of elektronisch binnen twee maanden na de ontdekking aan Trapveiligheid.nl kenbaar te worden gemaakt bij:
  Trapveiligheid.nl
  Centurionbaan 40A
  3769 AV Soesterberg
  info@trapveiligheid.nl
 2. Klachten worden door Trapveiligheid.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
 3. Door Trapveiligheid.nl als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Trapveiligheid.nl.


Artikel 10: Beveiliging en internet

Trapveiligheid.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Trapveiligheid.nl kan ter zake geen garantie geven.


Artikel 11: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.